Vanliga Frågor

Hur lång tid tar arbetet?

Under normala förutsättningar så tar arbetet 2-5dagar* från att vi har grävt första skopan tills dess att ni har ett fungerande avlopps-system.
I vissa fall kan arbetet ta lite längre tid, detta ifall det finns några speciella önskemål. Eller ifall att terrängen är svårarbetad, i sådant fall informerar vi självklart er om detta. OBS! Det går oftast att använda avloppet under arbetets gång.
*(Projekterings tid ej inräknad.)

Enskilt avlopp, vad är det?

Fastigheter som byggda utanför städer, eller på landsbygden är i de flesta fall inte inkopplade på det kommunala vatten- och avloppssystemet.
I sådant fall krävs det att avloppsvattnet är inkopplat i ett enskilt avlopp som till exempel kan bestå av en slamavskiljare och en efterföljande rening.
Den efterföljande reningen är vanligtvis en infiltration, markbädd eller minireningsverk

Enskilt avlopp, miljöfarlig verksamhet?

Utsläpp av avloppsvatten är enligt miljöbalken (1998:808) en miljöfarlig verksamhet.
Avloppsvatten ska avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att utan tillstånd eller anmälan inrätta en avlopps anordning till vilken bad-, disk- och tvättvatten eller vatten toalett ska anslutas.

Vad kostar ett enskilt avlopp?

Det är svårt att säga vad ert avlopp kommer kosta innan dess att vi varit på plats och sett era förutsättningar. Det finns många faktorer att räkna in i kostnaden exempelvis:

Har ni hög eller normal skyddsnivå?

Vart är er vattenbrunn placerad?

Hur ser er mark ut?

Vad för system passar er?

Hur många är ni hushållet?

Exempelvis, ni är max 5personer ni har normal skyddsnivå och ett bra fall från slamavskiljare till den efterföljde reningen(i detta fall markbädd) och ni behöver ingen pumpbrunn så kan vi säga att priset kan hamna runt 100 000kr*

*(Vi kan aldrig lämna ett pris innan dess att vi sett er tomt

Fungerar avloppssystemen överallt?

Ja, det finns lösningar till alla, kontakta oss gärna om du känner dig osäker så finner vi en lösning som fungerar för just dig.

Varför ställs det krav på ditt avlopp?

Den bästa avloppsreningen ska kunna släppa ut ett giftfritt och näringsrikt vatten för djurens och naturens återanvändning. Och även stoppa spridning av virus och bakterier till t ex till närliggande brunnar, grundvatten, badplatser och/eller vattendrag

Vad säger myndigheterna om ditt enskilda avlopp?

Enligt lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar att se till att fastigheten har en korrekt avloppsanläggning, samt att den fungerar och genomgår tillräcklig rening innan vattnet går ut i naturen igen.
Miljöförvaltningen i din kommun har ansvaret att utföra tillsyn på ditt enskilda avlopp, detta utförs oftast genom en inventering som kan komma att ställa krav på de fastigheter där reningen är bristfällig.

När Miljöförvaltningen beviljar dig ett tillstånd för anlägga ett enskilt avlopp, så är tillståndet giltigt i fem år.
Men arbetet på avloppet måste ha påbörjats inom två år. Skulle arbetet påbörjas utan ett giltigt tillstånd ska en miljösanktionsavgifts betalas enligt Miljöbalkens 30:e kapitel, denna summa kan uppgå till 3000 eller 5000 kronor.

Vad är ett kretsloppsanpassat avlopp?

I dagens läge så börjar vi tänka mer och mer ekologiskt, ett bra sätt för detta är ett kretsloppsanpassat system, vilket innebär möjligheten att återföra näringsämnena från avloppet till odlad mark.
I avloppet passerar stora mängder fosfor och kväve som istället för att gå förlorad kan användas till gödsel på åkrar. Ett kretsloppsanpassat avlopp är kortfattat ett avloppssystem som går ut på att återanvända så mycket som möjligt av den näring som passerar systemet.

Vad är normal skyddsnivå?

Normal skyddsnivå är grundkravet för vad ett avloppssystem ska klara av. Vid normal skyddsnivå krävs en rening på 90% av organiska ämnen och 70% fosfor för att skydda djur och miljö från smitta och annan olägenhet. Samt att se till att ingen individ exponeras för det genom lukt eller förorening genom tex dricks-, grund- eller badvatten.

Vad är hög skyddsnivå?

Hög skyddsnivå är ett förstärkt krav vid känsliga och tätbebyggda områden, Då krävs en ett avlopp som renar 90% av organiska ämnen, 90% av fosfor och 50% av kväve.
Det kan även ställas krav på att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, och förbjuda vissa utsläpp. Hög skyddsnivån gäller generellt också nära vattendrag för att minska övergödningen av vattendrag.

Vad gör en slamavskiljare?

Slamavskiljningen gör precis som det låter, den avskiljer slam från avloppsvattnet.
I denna sjunker det tyngre slammet ner till botten och fett och lättare slam lägger sig på ytan av vattnet.
Det är sedan vattnet som ligger i mellan slammet som förs vidare till den efterföljande reningen.
Slamavskiljaren ska vara utrustad med ett ”T-rör”, T-röret förhindrar att flytslammet följer med och orsakar slamflykt och skapar ett stopp i hela avloppet, därför är det viktigt att ha en ordentligt fungerande slamavskiljare.

Vad är en Infiltration?

En infiltration är en bädd av material som vatten kan passera igenom via spridarrör.
Det är i själva bädden som reningen av avloppsvattnet sker genom mikroorganismer som bryter ner det organiska materialet. När vattnet passerat systemet går det vidare ned i grundvattnet.
I infiltrationen sker även en mindre rening från fosfor och kväve. I vissa områden är det högre krav på rening av just fosfor, och i sådant fall krävs en extra rening av detta.

Skisser över en infiltration från Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd.
Läs mer i
Naturvårdsverkets faktablad om infiltrationsanläggningar.

Vad är en Markbädd?

En markbädd är ungefär likadan som en infiltration. Skillnaden är bara att istället för att låta vattnet gå ned i grundvatten gör man bädden tät och leder vattnet till till exempel ett dike. Gemensamt med Infiltrationen så kan det ställas krav på komplettering av extra fosfor i vissa områden.

Skiss över markbädd från Naturvårdsverkets faktablad om markbäddar.

Vad är ett Minireningsverk?

Ett minireningsverk är kortfattat ett reningsverk som fungerar som det kommunala reningsverket fast för en enskild fastighet, de flesta minireningsverken har även en inbyggd slamavskiljare. Reningsverken har oftast både en kemisk och en biologisk rening!