miljo

2014-12-11 13.34.36

2014-12-11 13.30.15

2011-10-21 03.50.07

Miljö

Ett steg mot bättre miljö och hälsa

Ungefär 700 000 fastigheter i Sverige har enskilt avlopp. Nära hälften av dessa är inte godkända, enligt en uppskattning som Havs- och Vattenmyndigheten gjort. Ungefär 130 000 av dem har enbart slam-avskiljning och är därmed direkt olagliga. Resultatet är att stora mängder övergödande ämnen och hälsofarliga bakterier släpps ut på ett okontrollerat sätt.

När dessa föroreningar till slut hamnar i våra hav, sjöar, åar och bäckar kan det uppstå syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Avloppet kan också bidra till övergödning, vilket leder till algblomning, igenväxta sjöar och ytterligare syrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kan medföra fiskdöd och minskad biologisk mångfald.

Många hushåll med enskilt avlopp ligger dessutom i kustområden som utgör värdefulla miljöer för både människor, djur och växter. Problemet blir extra stort i Östersjön, som är ett av världens mest övergödda hav på grund av sitt instängda läge. Förutom utsläppen från jordbruket och industrin kommer en betydande del från dåligt renat avloppsvatten.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Endast cirka 10 % av landets hushåll har enskilt avlopp. Men dessa avlopp släpper ut nästan lika mycket över-gödande ämnen som samtliga kommunala reningsverk tillsammans.

Stopp för smittspridning

Det viktigaste syftet med avloppsrening är att förhindra smittspridning. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk. Dåligt fungerande avlopp kan också sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar.

Avlopp som resurs

Om avloppsvattnet tas tillvara på rätt sätt kan det vara en resurs istället för ett problem. Framförallt avloppet från toaletten, det vill säga urin och avföring, innehåller stora mängder växtnäringsämnen. Dessa kan ersätta den handelsgödsel som används i lantbruket. Det finns väl fungerande metoder för att återföra näring från avlopp till odling på ett hygieniskt säkert sätt.

Enkla åtgärder i vardagen

Du kan själv påverka avloppsvattnets kvalitet. Om du undviker att tillföra onödiga föroreningar blir avloppsvattnet renare och lättare att behandla. Här har du några enkla tips som funkar i vardagstillvaron:

  • Använd tvätt- och rengöringsmedel utan fosfat. Detta är speciellt viktigt för dig med enskilt avlopp. Det räcker inte med att medlen är miljömärkta. Naturskyddsföreningen har en förteckning över bra miljöval.
  • Överdosera inte tvättmedel, maskindiskmedel och rengöringsmedel. Svenska hushåll överdoserar kraftigt, helt i onödan. Det blir rent med den mängd som tillverkaren rekommenderar.
  • Häll inte ut miljöfarliga ämnen, t.ex. lösningsmedel och färgrester, i avloppet.
  • Använd inte toaletten som papperskorg. Bindor, tops, kondomer osv. hör inte hemma i avloppet.
  • Läkemedelsrester ska lämnas tillbaka till apoteket, inte spolas ned i toaletten.
  • Använd i första hand såpa och diskmedel vid städning. De klarar det mesta av rengöringen i hemmet, samtidigt som du sparar pengar.
  • Använd inte produkter som innehåller bakteriedödande medel, t.ex. Triclosan.
  • Släng inte cigarettfimpar i toaletten. De innehåller det giftiga ämnet kadmium.